Białystok - Wieloletni program inwestycyjny - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Informacje ogólne »  Wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 - 2013
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2013

Ulica ks. Józefa Popiełuszki po remoncie i modernizacji /październik 2007/ - • Galeria - Dla poprawy wygody i jakości życia mieszkańców »
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013, stanowiąc instrument wspomagający zarządzanie finansowe, określa priorytety w ramach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, w szczególności wzmacniających funkcje metropolitalne, określa procesy inwestycyjne w cyklach wieloletnich oraz wytycza kierunki i zakres inwestowania w Białymstoku z uwzględnieniem możliwości obciążenia budżetu Miasta w latach 2007-2013.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2013 jest jednocześnie dokumentem dostosowanym do kolejnego okresu programowania budżetu Unii Europejskiej i stanowi formalną, obligatoryjną podstawę w procesie pozyskiwania przez Miasto bezzwrotnych funduszy zewnętrznych, umożliwiających współfinansowanie inwestycji miejskich.

Zaprogramowane zadania inwestycyjne w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta na lata 2007-2013 obejmują realizację:

 • inwestycji w układ drogowy miasta - w powiązaniu rozwiązań transportowych miasta w aspekcie przebiegu tras ruchu tranzytowego i dróg ekspresowych, zakładających zwiększenie przepustowości, płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie uciążliwości ruchu dla środowiska i mieszkańców Miasta oraz zwiększających dostępność do komunikacji zbiorowej i unowocześnieniem infrastruktury transportowej, uspokojenia ruchu w centrum z uwzględnieniem problemu parkowania w centrum i śródmieściu,

 • inwestycji dotyczących systemu komunikacyjnego, uwzględniających w rozwiązaniach inżynieryjno-technicznych założenia zapewniające rzeczywiste wprowadzanie priorytetów dla transportu publicznego. Zmierzanie do poprawy efektywności i jakości transportu publicznego w Białymstoku będzie się wyrażać m.in. następującymi działaniami:
 • wdrażanie koncepcji „korytarzy autobusu wysokiej jakości” w szerokim zakresie poprzez: zwiększanie udziału taboru niskopodłogowego, wydłużanie długości odcinków i liczby skrzyżowań z priorytetami dla autobusu, rozszerzanie zakresu zaawansowanego systemu informowania podróżnych (informacja w czasie realnym na przystankach i w pojeździe oraz w internecie; zastosowanie łączności bezprzewodowej),

 • priorytetowe traktowanie miejskiej komunikacji zbiorowej w centrum miasta i na wybranych ciągach komunikacyjnych,

 • kontynuacja zakupu nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy czystości spalin Euro 4 bądź wyższe oraz zakupy autobusów na gaz ziemny,

 • dokonywanie okresowej weryfikacji układu istniejących tras i linii autobusowych (wraz z rozkładami jazdy),

 • modyfikacja zasad kontraktowania usług przewozowych,

 • wprowadzenie zintegrowanego biletu elektronicznego,

 • okresowa modyfikacja taryf w powiązaniu z planowanym wzrostem jakości usług,
 • inwestycji z zakresu organizacji zintegrowanego systemu zarządzania miastem, w tym modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wykonania remontów obiektów inżynierskich i węzłów drogowych celem upłynnienia i poprawy stanu bezpieczeństwa komunikacji oraz ruchu pieszych, uruchomienia centralnego zarządzania ruchem drogowym realizującego funkcje priorytetowego zarządzania transportem publicznym,

 • inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego i realizacji infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenów pod inwestycje),

 • inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i medialnej mających na celu rozwój

 • inwestycji oświatowych, ułatwiających dostęp do obiektów sportowych

 • inwestycji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zakładających renowację i konserwację obiektów zabytkowych oraz rozbudowę i modernizację obiektów (typu Białostocki Ośrodek Kultury czy Białostocki Teatr Lalek) w celu zwiększenia dostępności społeczeństwa do kultury,

 • inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej, tworzącej warunki do aktywizacji sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem zaplecza treningowego oraz przystosowanie obiektów sportowych do potrzeb ludności,

 • rewitalizacji wybranych obszarów Miasta (tj. rewitalizacja Śródmieścia, części osiedla Bojary oraz terenów w dolinie rzeki Białej, Bażantarki i Stawów Dojlidzkich), w zakresie konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, modernizacji i adaptacji publicznych obiektów poprzemysłowych i powojskowych wraz z ich otoczeniem i przystosowaniem na cele kulturalne (np. rewitalizacja terenów przy ul. Węglowej - realizacja projektu pod nazwą Stacja Kultura) lub inne ogólnospołeczne,inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, ukierunkowanych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarowania odpadami oraz podnoszących jakość środowiska naturalnego, poprzez rewitalizacje i zagospodarowanie na cele turystyczne obszarów zielonych,

 • inwestycji z zakresu systemów usług elektronicznych i telekomunikacyjnych ukierunkowanych na zwiększenie dostępu do publicznych i komercyjnych usług elektronicznych.
Nowy tunel im. gen. Fieldorfa "Nila"
/maj 2006/ - • Galeria - Dla poprawy wygody i jakości życia mieszkańców »
Opracowany Program, który następnie uaktualniono Uchwałą Nr XVII/164/07 z dnia 24 września 2007r. Rady Miejskiej Białegostoku stymuluje zrównoważony rozwój pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i wymogami środowiskowymi, a także przyczynia się do wzmocnienia funkcji metropolitalnych i rozwoju Białostockiej Aglomeracji Miejskiej we współpracy z ościennymi gminami. Stwarza warunki wielofunkcyjnego rozwoju przestrzennego poprzez rewitalizację obszarów miejskich obejmującą aspekty urbanistyczne, przestrzenne, gospodarcze, środowiskowe, społeczne, i kulturowe w postaci uporządkowanego urbanistycznie krajobrazu miejskiego, podniesieniu jego wartości kompozycyjnych i krajobrazowych miejskich układów osiedlowych oraz nadania właściwego kształtu tym obszarom, zwiększenia ich funkcjonalności oraz form działalności tak, aby zachować m.in. ich historyczną świetność przy jednoczesnym wzmocnieniu jej nową jakością.

Nowy gmach Sądu Rejonowego przy ulicy Mickiewicza /październik 2007/
- • Galeria - Dla poprawy wygody i jakości życia mieszkańców »
Ponadto wpływa na zachowanie i należyte utrzymanie oraz społecznie uzasadnione wykorzystanie i udostępnianie dla celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych dóbr kultury w obszarze miasta tak, aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły stały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa. Również umożliwia zachowanie ciągłości historycznej dziedzictwa kulturowego, które odgrywa wielką rolę w budowaniu tożsamości Białegostoku i jego mieszkańców, wzmacnia rolę miasta jako metropolii o znaczeniu ogólnopolskim, regionalnym i międzynarodowym. Wpływa na zwiększenie dynamiki rynku mieszkaniowego adekwatnie do potrzeb miasta poprzez zwiększenie podaży terenów pod zabudowę mieszkaniową i intensyfikację działań związanych z budownictwem mieszkaniowym.

/ Na podstawie uchwała nr LX/709/06 Rady Miejskiej Białegostoku z 28 sierpnia 2006 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2007-2013 oraz Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku Nr XVII/164/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Białegostoku na lata 2007-2013/

Dla poprawy wygody i jakości życia mieszkańców

Ulica Baranowicka

Ulica ks. J. Popiełuszki

Ulica A. Mickiewicza

Przy ulicy Sympatycznej

Przy ulicy Produkcyjnej

Przy ulicy Żelaznej

Galeria Zielone Wzgórza

Alfa Centrum

Galeria Biała

Rynek Kościuszki

Europejskie Centrum Sztuki

Gimnazjum Publiczne

Plac Niepodległości

Przy ulicy Świętokrzyskiej

Rynek Kościuszki


© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »