Białystok - Informacje ogólne - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Informacje ogólne »  Informacje ogólne o Białymstoku
INFORMACJE OGÓLNE O BIAŁYMSTOKU

Miasto Białystok usytuowane jest w zachodniej części makroregionu Wysoczyzny Białostockiej, na Nizinie Podlaskiej, nad rzeką Białą (lewy dopływ Supraśli). Obszar zajęty przez miasto charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Na północy i wschodzie Białegostoku tereny faliste przechodzą w falisto-pagórkowate, a wysokość na obu obszarach waha się od 120 do 170 m n. p. m. Jego położenie topograficzne określają współrzędne: szerokość geograficzna - 53° 07' N, długość geograficzna - 23° 09' E. Białostocki • klimat

Charakterystyka klimatu w rejonie Białegostoku »
jest dość surowy z wyraźnym wpływem kontynentalizmu, co przejawia się ostrymi zimami oraz gorętszymi i bardziej suchymi latami.

To największa aglomeracja w Polsce północno - wschodniej, która obecnie liczy ponad 295,2 tys. mieszkańców /przy gęstości zaludnienia 2891 mieszkańców na km²/, stolica województwa podlaskiego i siedziba władz województwa. Pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu. Miasto jest dużym węzłem komunikacyjnym, którego oś stanowi linia kolejowa łącząca Warszawę z Wilnem. Administracyjnie Białystok stanowi jedną gminę miejską, składającą się z 28 osiedli położonych na 102,3 km², gdzie tereny zabudowane stanowią 47 %.

Białystok tradycyjnie utożsamiany jest z przemysłem włókienniczym. W latach trzydziestych XIX wieku powstał tu nawet Białostocki Okręg Przemysłu Włókienniczego, jednakże w związku z transformacją gospodarczą w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku stracił w tej kwestii priorytet. Dzisiejszy Białystok jest obok Lublina i Rzeszowa najważniejszym ośrodkiem kulturalnym i uniwersyteckim we wschodniej Polsce. Mieści się tu wiele szkół wyższych, w których w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym kształci się ok. 45 tys. studentów.

Białostocczyzna zaliczana jest do obszaru funkcjonującego pod nazwą "Zielone Płuca Polski", gdzie promowana i wdrażana jest strategia ekorozwoju zakładająca integrację ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym. Około 32% powierzchni Białegostoku zajmują tereny zielone - parki i skwery oraz 1400 ha lasów. W obrębie Białegostoku znajdują się dwa rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni ok. 106 ha, będące pozostałościami Puszczy Knyszyńskiej. Białystok ze względu na wyjątkowe walory w 1993 r. jako pierwszy w Polsce został przyjęty do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast - Światowej Organizacji Zdrowia.

Na dzisiejszy wizerunek Białegostoku składają się pozostałości kolejnych faz jego rozwoju: barokowej - zapoczątkowanej przez Wiesiołowskich, a ostatecznie ukształtowanej przez wielki mecenat rodziny Branickich, XIX-wiecznej - okresu dominacji przemysłu włókienniczego i XX-wiecznej - jako stolicy województwa w niepodległej Rzeczypospolitej, na kolejnych etapach podziałów i reform administracyjnych. Relikty minionych epok są obecnie widoczne zarówno w strukturze urbanistycznej jak i zasobach architektonicznych miasta.

Uwarunkowania geograficzne, a przede wszystkim historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od dawna żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. Przez wieki Białystok był ośrodkiem pogranicznym na styku kultur oddziaływań Zachodu i Wschodu, Rzymu i Bizancjum, Warszawy i Wilna. To właśnie ukształtowało specyficzny charakter miasta i atmosferę, której nie sposób opisać.

Z Białymstokiem związanych jest wiele barwnych i ciekawych postaci. Za patrona miasta uważa się Jana Klemensa II Branickiego dzięki zabiegom którego, Białystok 1 lutego 1749 roku mógł otrzymać przywilej miejski na prawach magdeburskich. Uczynił on Białystok swoją rezydencją, zmieniając niewiele znaczącą osadę w prawdziwą perłę pośród miast Rzeczypospolitej. Jego siedziba dotąd jest najważniejszą wizytówką miasta. Stąd pochodzi Ludwik Zamenhof - twórca i popularyzator międzynarodowego języka esperanto, Ryszard Kaczorowski - ostatni prezydent RP na Uchodźstwie oraz rzeźbiarz Alfons Karny.

W ostatnich latach Białystok podlega niezwykle dynamicznej transformacji, stając się metropolią coraz bardziej atrakcyjną, o nowoczesnych rozwiązaniach komunikacyjnych i ze zmodernizowaną, funkcjonalną i przyjazną ludziom - przestrzenią miejską, gdzie jednocześnie w poszanowaniu historii stare zabytki odzyskują swój dawny blask. Białystok to czyste i zielone miasto, w którym ludziom żyje się coraz lepiej, bez pośpiechu, w poczuciu bezpieczeństwa i z wizją szerokich perspektyw na wszechstronny rozwój.

Zapraszamy do Białegostoku, gdzie zaskoczy Was niepowtarzalny charakter miasta, jego wspaniałe położenie, gościnność i otwartość mieszkańców, jak również ciekawe zabytki i niespotykany klimat. Niech spacer po stronach internetowych stanie się zachętą do odwiedzenia Białegostoku. Bogata wizualizacja serwisu powinna dodatkowo przybliżyć Państwu nasze miasto, odsłonić jego urok i zachęcić do poznania jego realiów.
                                

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »