Białystok - Strategia Rozwoju Białegostoku na lata 2011-2020 - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Informacje ogólne »  Strategia rozwoju Białymstoku na lata 2011 - 2020
STRATEGIA ROZWOJU BIAŁEGOSTOKU NA LATA 2011-2020

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 - 2020 została przyjęta przez Radę Miejską Białegostoku uchwałą nr LVIII/777/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 - 2020 plus”.

MISJA


    misja

W oparciu o walory środowiska, wielokulturową tradycję, wysokiej jakości infrastrukturę oraz potencjał nowoczesnej gospodarki, Białystok liderem jakości życia i współpracy.

Miasto czyste i zielone
Głównym wyróżnikiem Białegostoku jest jego czystość, świeże powietrze, parki i ogrody. Brak lub niewielki stopień zanieczyszczeń w dużej mierze determinuje warunki życia mieszkańców we współczesnych aglomeracjach. Chcemy podkreślać unikatowe walory środowiskowe oraz przyjazne zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta, w kontekście atrakcyjnego miejsca do zdrowego i komfortowego życia.

Bezpieczny Białystok
Białystok jest miastem, w którym funkcjonują nowoczesne systemy monitorowania. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jest kwestią kluczową z punktu widzenia jakości życia. Dążymy do tego, aby w Białymstoku w proces podejmowania przedsięwzięć profilaktycznych, zapobiegających przestępczości, włączone były wszystkie instytucje mające wpływ na poziom bezpieczeństwa społecznego. Ważnym aspektem jest również ciągłe pobudzanie inicjatyw społecznych w kierunku działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Dobrze skomunikowane Miasto
Szybki czas dojazdu do pracy, mało uciążliwe przemieszczanie się mieszkańców do pracy w godzinach największego natężenia ruchu drogowego to miernik jakości komunikacji. Służy temu zwarta zabudowa Miasta, co determinuje krótki czas przejazdu pomiędzy jego dzielnicami. Dążymy do nieustannego ulepszania rozwiązań transportowych poprzez nowe inwestycje udrażniające najważniejsze arterie miejskie oraz poprawę organizacji transportu.

Centrum specjalistycznych usług medycznych
Białystok oferuje wysokiej jakości usługi medyczne, nie tylko dla regionu, ale też kraju. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to prestiżowa wyższa uczelnia, wyróżniająca się wśród polskich ośrodków akademickich. Kształci wysoko wykwalifikowanych lekarzy, farmaceutów, analityków medycznych i stomatologów. W Białymstoku znajdują się szpitale kliniczne prowadzące szerokie spektrum działań analityczno-badawczych. Aspirujemy do osiągnięcia statusu Centrum wysokiej jakości specjalistycznych usług medycznych, na światowym poziomie.

Dynamicznie rozwijający się ośrodek akademicki
Białystok to znaczący ośrodek akademicki oraz naukowy w północno-wschodniej części Polski o zwiększającej się z roku na rok liczbie studentów. Uniwersytety oraz szkoły wyższe w Białymstoku oferują wysokiej jakości kształcenie w różnorodnych specjalnościach, odpowiadających potrzebom rynku pracy. Ciesząc się wieloma osiągnięciami białostockiego środowiska naukowego, dążymy do szerokiego ich upowszechniania i promowania, a tym samym chcemy nadać Miastu rangę dynamicznie rozwijającego się ośrodka akademickiego.WIZJA


Białystok w 2020 roku to kluczowy ośrodek metropolitalny na wschodzie Unii Europejskiej, atrakcyjny i otwarty na współpracę, miasto nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, generujące wysokiej jakości miejsca pracy, zapewniające warunki dla rozwoju mieszkańców, zaspokajania ich potrzeb i aspiracji, z poszanowaniem tradycji, dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego.

Kluczowy ośrodek metropolitalny na wschodzie Unii Europejskiej
Białystok w 2020 roku to otwarta na współpracę metropolia, obejmująca strefę o znacznym, bezpośrednim zasięgu oddziaływania z terenami o potencjalnych możliwościach rozwojowych. Metropolia o silnych, wewnętrznych powiązaniach funkcjonalnych z rozwiniętą siecią transportową. Następuje rozwój funkcji metropolitalnych Białegostoku, jako ośrodka integrującego cały podległy mu obszar.

Miasto z nowoczesną gospodarką opartą na wiedzy
Rozwój ekonomiczny Białegostoku bazuje na priorytetach nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększone są wydatki na badania i rozwój, a programy publiczne formułowane w taki sposób, aby zachęcić przedsiębiorców do innowacyjnych inwestycji. Białystok zorientowany jest na budowę endogenicznego potencjału wzrostu opartego na sektorze badawczo-rozwojowym i naukowym z dużym udziałem Parku Naukowo-Technologicznego. Miasto wspiera sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwija się partnerstwo publiczno-prywatne. Białystok posiada silną i konkurencyjną pozycję w Polsce Wschodniej.

Wielokulturowy ośrodek o głębokich tradycjach
Poszanowanie tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jest fundamentem tożsamości lokalnej Miasta. Nastąpiło zwiększenie dostępności mieszkańców do szerokiej oferty edukacyjnej i sportowej oraz dóbr i usług kultury. Przykładowe obiekty, takie jak: Opera i Filharmonia Podlaska, hala widowiskowo-sportowa, stadion miejski służą integracji lokalnej, krzewieniu lokalnej kultury oraz rozwojowi rekreacji i sportu. Miasto organizuje wiele imprez upowszechniających i promujących lokalne dziedzictwo kulturowe, w tym kilka prestiżowych o znaczeniu ogólnokrajowym, które są atrakcją dla odwiedzających Miasto.

Miasto wysokiej jakości życia
Białystok 2020 roku to miasto, w którym żyje się dobrze i bezpiecznie. Jest skomunikowane ze światem i chętnie odwiedzany przez turystów. Czyste powietrze i otoczenie służy zdrowiu mieszkańców. Nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy oraz wdrożone inwestycje generują nowe, wysokiej jakości miejsca pracy. Mieszkańcy korzystają z rozwiniętej infrastruktury społecznej, szczególnie w zakresie kultury, sportu i rekreacji, rozwijają swoje pasje. Liczne nowo powstałe drogi, obwodnice, estakady i bezkolizyjne skrzyżowania podnoszą bezpieczeństwo oraz skracają czas przejazdu przez Miasto. Kilometry nowych dróg rowerowych zachęcają do uprawiania sportu oraz promują zdrowy, ekologiczny styl życia. Wysoka estetyka przestrzeni miejskiej zachęca do wspólnego spędzania czasu, wzajemnej życzliwości oraz radości z życia.CELE STRATEGICZNE I PRIORYTETY DZIAŁAŃ


 • Przestrzeń Miasta – zharmonizowane, przyjazne środowisko do życia i rozwoju /cel strategiczny w obszarze zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i t transportu/.
 • kreowanie prawidłowej i racjonalnej struktury funkcjonalno-przestrzennej z uwzględnieniem wartości kulturowych i przyrodniczych,
 • tworzenie efektywnego systemu komunikacyjnego Miasta z dużym udziałem transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego,
 • zapewnienie dostępności nowoczesnych, efektywnych i niezawodnych systemów infrastruktury technicznej,
 • poprawa stanu środowiska przyrodniczego przy wzroście udziału urządzonych terenów zieleni miejskiej
 • Wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców /cel strategiczny w obszarze infrastruktury społecznej i kapitału ludzkiego/.
 • wysoka jakość kapitału ludzkiego i bezpieczeństwo społeczne mieszkańców,
 • wspieranie rozwoju tożsamości i aktywności lokalnej,
 • rozwój osobowy i zawodowy mieszkańców,
 • wzrost jakości i innowacyjności kształcenia,
 • poprawa bezpieczeństwa publicznego,
 • wspieranie rodzin,
 • wspomaganie postaw prozdrowotnych i zdrowego trybu życia mieszkańców,
 • Długofalowy wzrost gospodarki opartej na wiedzy i w konsekwencji większa liczba jakościowo lepszych miejsc pracy /cel strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego/.
 • wzmocnienie ponadlokalnej konkurencyjności firm sektora MSP,
 • rozwój innowacyjnej gospodarki,
 • pozyskanie inwestorów zewnętrznych krajowych oraz zagranicznych,
 • rozwój powiązań gospodarczych ze wschodnimi sąsiadami Polski i UE - Białystok liderem współpracy wschodniej.
 • Atrakcyjność i dostępność oferty kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej /cel strategiczny w obszarze kultury, sportu i turystyki/.
 • wspieranie środowisk twórczych w Mieście i rozwój infrastruktury kulturalnej,
 • kreowanie przedsięwzięć kulturalnych o prestiżowym znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
 • tworzenie regionalnego centrum turystycznego,
 • wspieranie przedsiębiorczości w sferze turystyki i działalności kulturalnej,
 • promowanie aktywnych stylów życia i rozwój infrastruktury rekreacyjnej,
 • tworzenie sportowego centrum o znaczeniu ponadregionalnym.
 • Rozwój powiązań Białegostoku z bliższym i dalszym otoczeniem /cel strategiczny w obszarze metropolitalnym/.
 • integracja planistyczna obszaru metropolitalnego,
 • usprawnienie powiązań infrastrukturalnych obszaru metropolitalnego,
 • wzrost dostępności do usług sfery społecznej w obszarze metropolitalnym,
 • tworzenie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej obszaru metropolitalnego,
 • rozwój zewnętrznych powiązań obszaru metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Białegostoku.

/Na podstawie dokumentu: „Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus” przyjętego przez Radę Miejską Białegostoku uchwałą nr LVIII/777/10 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011 - 2020 plus”/

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »