Białystok - Rezerwat Las Zwierzyniecki-zakres udostępniania i zakazy - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Rezerwat Las Zwierzyniecki - zakres udostępniania i zakazy

Rezerwat Las Zwierzyniecki

ZAKRES UDOSTĘPNIANIA REZERWATU I ZAKAZY

Rezerwat Las Zwierzyniecki powołany został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu o charakterze grądu wilgotnego. Z założenia jest, więc przeznaczony do szerokiego udostępniania jako baza dydaktyczna dla szkół wszystkich szczebli, a także jako modelowy obiekt do badań naukowych nad kierunkami zmian zachodzących w naturalnych zbiorowiskach leśnych, położonych na terenach wielkomiejskich. Rezerwat posiada odpowiednią infrastrukturę (sieć dróg, ławki) w pełni wystarczającą do spełnienia wyżej wymienionych celów.

Na obszarze rezerwatu zabrania się:
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, z wyjątkiem przypadków uzasadnionych potrzebami gospodarstwa rezerwatowego, ujętych w planie ochrony,
 • zbioru wszystkich dziko rosnących roślin, a w szczególności owoców, nasion i grzybów, z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu,
 • polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,
 • niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, w szczególności przez pozyskiwanie ściółki leśnej,
 • zakłócania ciszy,
 • palenia ognisk,
 • stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej,
 • zmiany stosunków wodnych,
 • umieszczania na obszarze rezerwatu przyrody tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną, z wyjątkiem znaków i znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,
 • wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi przez Wojewodę, z wyjątkiem służb leśnych, służb ochrony przyrody,
 • ruchu pojazdów, z wyjątkiem pojazdów służb leśnych, służb ochrony przyrody.

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »