Białystok - Rezerwat Las Zwierzyniecki-ogólna charakterystyka szaty roślinnej - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Rezerwat Las Zwierzyniecki - ogólna charakterystyka szaty roślinnej

Rezerwat Las Zwierzyniecki

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SZATY ROŚLINNEJ

Teren rezerwatu pod względem geobotanicznym położony jest w obszarze Działu Północnego, który stanowi strefę przejściową między strefą lasów mieszanych Europy Środkowej a szpilkowymi lasami tajgi europejskiej. Obszar ten wyznaczają południowo-zachodni zasięg świerka i północno-wschodni zasięg graba.

O charakterze roślinności Działu Północnego świadczy obecność roślin borealnych, w tym także reliktów pleistoceńskich. Obok nich obficie występuje element górski, za znacznym ograniczeniem elementu atlantyckiego. Głównymi zbiorowiskami leśnymi tego obszaru są świerczyny zajmujące szeroką gamę siedlisk. Grądy występują tylko na glebach najżyźniejszych. Zupełnie nie występują tu buczyny i jedliny. Dąbrowy świetliste występują rzadko i ma to związek z działalnością człowieka. Bory sosnowe zajmują nie tylko najuboższe piaski rzeczne i wydmowe, ale występują również na znacznie żyźniejszych utworach sandrowych. Torfowiska, o wyraźnych cechach kontynentalnych, w znacznym odsetku pokryte są lasami, które często kształtują ekstrazonalne, tajgowe zbiorowiska. Zalicz się do nich święrczynę torfowcowi, bór mechowiskowy, bór bagienny, biel i zarośla brzozy niskiej (A. Czerwieński 1995).

Cały teren rezerwatu zajmuje las. Pomimo bezpośredniego sąsiedztwa miasta zachował się wysoki stopień naturalności. Przeważa drzewostan dość młody - w wieku około 55 lat. Miejscami zachowały się jednak stare, około 100-letnie graby i olsze. W składzie drzewostanu przeważa grab. Dość dużą domieszkę stanowi dąb. Miejscami spotyka się też jesion i klon, rzadziej lipę, osikę, wierzbę iwę, brzozę brodawkowatą, a w miejscach bardziej wilgotnych - wiąz pospolity. W kilku miejscach występuje też niewielka domieszka wiązu szypułkowego, zapewne wprowadzonego sztucznie. Bardzo niewielka domieszkę stanowi świerk wykazujący przy tym wyraźnie obniżoną żywotność. W północno-wschodnim narożu rezerwatu występuje stary około 100-letni drzewostan olszowy z dobrze wykształconą dolną warstwą drzew złożoną z jesionu, klonu, wiązu szypułkowego i czeremchy.

Flora rezerwatu nie jest bogata, ale składa się prawie wyłącznie z gatunków stanowiących składniki naturalnych zbiorowisk leśnych, co wskazuje na dobry stan zachowania szaty roślinnej.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »