Białystok - Rezerwat Las Zwierzyniecki-opis ogólny - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Parki, skwery, rezerwaty »  Rezerwat Las Zwierzyniecki - opis ogólny

Rezerwat Las Zwierzyniecki

OPIS 0GÓLNY REZERWATU

Rezerwat Las Zwierzyniecki został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.06.1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody /Monitor Polski nr 37 z dnia 21.06.1996 r., poz. 373/ w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu o charakterze grądu wilgotnego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 33,84 ha i stanowi on najlepiej zachowany fragment leśny Parku Zwierzynieckiego. Jest on położony w granicach administracyjnych miasta Białystok i stanowi jego własność komunalną.

Położenie
Rezerwat Las Zwierzyniecki leży w południowej części miasta Białystok w pobliżu jego centrum, w środkowej części Parku Zwierzynieckiego. Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (1978) obszar rezerwatu położony jest w Podprowincji Wysoczyzna Podlasko-Białoruska, Makroregionie Nizina Północnopodlaska, Mezoregionie Wysoczyzna Białoruska, zaś według geobotanicznego podziału W. Szafera i B. Pawłowskiego (1972) obszar rezerwatu mieści się w Dziale Północnym, Krainie Białowiesko-Knyszyńskiej, Okręgu Puszczy Knyszyńskiej. Podział przyrodniczo-leśny według Tramplera i innych (1977) lokuje go w Krainie Mazursko-Podlaskiej, dzielnicy Wysoczyzna Białostocka.

Granice i otoczenie
Rezerwat obejmuje środkową i wschodnia część Parku Zwierzynieckiego o powierzchni 33,84 ha. Cała powierzchnia rezerwatu jest zalesiona i stanowi własność miasta. Na terenie rezerwatu występują drogi spacerowe zajmujące łączną powierzchnię 1,33 ha. Granica rezerwatu biegnie od skrzyżowania ulic 11-go Listopada i Zwierzynieckiej w kierunku wschodnim południowym brzegiem ulicy Zwierzynieckiej do ulicy Cienistej, następnie zachodnim brzegiem ulicy Cienistej do ulicy Żwirki i Wigury, dalej w kierunku południowo-wschodnim biegnie południowo-zachodnim brzegiem tej ulicy do ulicy Prusa. Stąd w kierunku zachodnim brzegiem lasu do drogi spacerowej stanowiącej główną oś parku Zwierzynieckiego, następnie tą drogą w kierunku północnym do miejsca leżącego 100 m na południe od ronda skupiającego drogi spacerowe Parku, stad w kierunku zachodnim do drogi spacerowej i od skrzyżowania z tą drogą przez las w kierunku północno-zachodnim do ulicy 11-go Listopada i dalej jej wschodnim brzegiem do skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką. Przy takim przebiegu granic rezerwat od północy i zachodu graniczy z terenami zalesionymi, od południa - z ogródkami działkowymi i tylko od wschodu z terenami zabudowanymi, ale w zabudowie niskiej - z osiedlem domków jednorodzinnych.

Drogi
Rezerwat Las Zwierzyniecki z racji położenia na terenie miasta w kompleksie spełniającym funkcje parku miejskiego, posiada bardzo rozbudowaną sieć dróg i alei spacerowych. Główna aleja przebiega w kierunku południowym od ulicy Zwierzynieckiej do ronda i dalej do granicy rezerwatu. Jest to droga o szerokości 10 m wysypana kamiennym grysem. Od ronda w kierunku ulicy Zwierzynieckiej wiodą jeszcze dwie aleje o szerokości 6 m, z nawierzchnią ziemną. Ponadto znajduje situ dość gęsta sieć wąskich dwumetrowych alejek.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2024 • Pliki cookies »