Białystok - Lasy regionu-informacje ogólne - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Region »  Lasy - informacje ogólne

Lasy regionu

INFORMACJE OGÓLNE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku administruje lasami na terenie całego województwa podlaskiego, części województwa warmińsko-mazurskiego oraz małymi fragmentami lasów w województwie mazowieckim.

Przyroda terenu RDLP w Białymstoku jest bogata i silnie zróżnicowana. Na północy wyróżnia się obszar pojezierza, z urozmaiconą i młodą geologicznie konfiguracją terenu. Rozciągają się tutaj duże kompleksy leśne zwane puszczami. Są to Puszcza Augustowska, Puszcza Piska, Puszcza Borecka i Puszcza Romincka. Piękno tych lasów znakomicie podkreślają akweny Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.

W środkowej części regionu występuje kompleks torfowiskowy, zajmujący znaczna część dorzecza Biebrzy. Stanowi on osobliwość przyrodniczą na skalę europejską. Dobrze zachowały się tutaj olbrzymie przestrzenie szuwarów, turzycowisk, zarośli i lasów o charakterze bagiennym. Obszar ten jest ostoją niezwykle bogatej avifauny oraz środowiskiem życia łosia, bobra i wielu innych gatunków zwierząt. Obecnie znaczna część doliny Biebrzy jest parkiem narodowym.

Na zachód od bagien biebrzańskich leży ubogi siedliskowo sandr piaszczysty, częściowo na swej powierzchni zwydmiony, niegdyś pokryty zwartymi borami sosnowymi. Współcześnie znajduje się tu rozczłonkowana Puszcza Zielona. Pomiędzy wydmami, w zatorfionych dolinach, leżą łąki i pastwiska.

Środkową i południowo-wschodnią część regionu zajmuje rozległa i malownicza Puszcza Knyszyńska oraz najokazalszy i najlepiej zachowany kompleks lasu nizinnego w Europie środkowej - Puszcza Białowieska, główna ostoja króla polskich ssaków - żubra.

Osią hydrologiczną Wysoczyzny Białostockiej jest rzeka Narew, z bagienna roślinnością szuwarów, turzycowisk, łozowisk i olsów porastającą jej dolinę. Krawędź południową regionu stanowi przełomowa dolina Bugu, o dużych walorach krajobrazowych, z dobrze zachowanymi fragmentami lasów o charakterze zbliżonym do zbiorowisk naturalnych.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »