Białystok - Lasy regionu-gleby - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Region »  Lasy - gleby

Lasy regionu

GLEBY

Oddzielną uwagę, chociaż w najbardziej skrótowym zarysie, poświecić należy glebom leśnym. Maja one podstawowe znaczenie dla ekosystemów leśnych, a poznanie ich właściwości jest warunkiem prawidłowego gospodarowania w leśnictwie.

Rozwijająca się gospodarka rolna zajęła w naszym regionie gleby z reguły najżyźniejsze i łatwo dostępne, pozostawiając pod lasami fragmenty o mniejszej sprawności. Tej prawidłowości oparła się Puszcza Białowieska oraz częściowo Puszcza Borecka i Puszcza Romincka. Rozścielają się one na glebach o dużej żyzności, wytworzonych z utworów gliniastych lub gliniasto-piaszczystych.

Pozostałe kompleksy leśne regionu tj. Puszcza Augustowska, Puszcza Piska, Puszcza Kurpiowska oraz częściowo Puszcza Knyszyńska zajmują gleby stosunkowo ubogie wytworzone z piasków akumulacji przeważnie wodno-lodowcowej, rzecznej lub eolicznej.

Podłoże geologiczne, z którego powstały gleby na północy tutejszego regionu, stanowią głownie utwory ostatniego tzn. bałtyckiego zlodowacenia. Środkową i południową część RDLP obejmuje obszar zlodowacenia środkowo-polskiego, wyraźnie różniącego się geomorfologicznie od zlodowacenia bałtyckiego.

W RDLP przeważają tzw. gleby litogeniczne, czyli wytwarzane z pisaków lub glin. Panującymi typami gleb są gleby brunatne, płowe oraz uboższe od nich gleby bielicowe i gleby rdzawe. W obniżeniach terenowych powstały gleby hydrogeniczne, rozwijające się w obecności wysokiego poziomu wód gruntowych lub wód opadowych wpływających bezpośrednio na przebieg i kierunek procesów glebotwórczych. Te gleby to czarne ziemie, gleby murszaste, gleby torfowe i gleby murszowe.
© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »