Białystok - Strategia Rozwoju Białegostoku na lata 1996-2010 - INFORMATOR BIAŁOSTOCKI
 •  KONTAKT  •  Szukaj w serwisie  »              
Strona główna »  Informacje ogólne »  Strategia rozwoju Białymstoku na lata 1996 - 2010
STRATEGIA ROZWOJU BIAŁEGOSTOKU NA LATA 1996-2010

Zabudowania w rejonie ulicy Pogodnej • Osiedle Kawaleryjskie
„Strategia rozwoju Białegostoku” została przyjęta przez Radę Miejską Białegostoku uchwałą Nr XL/327/96 z dnia 26 sierpnia 1996 r. Dokument zawiera zadania przewidziane do realizacji w latach 1996-2010 sklasyfikowanych według dziedzin: społecznej, gospodarczej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, komunikacji oraz infrastruktury technicznej.

Ocenia się, że miasto ma sprzyjające warunki do rozwoju społecznego i gospodarczego, zwłaszcza, że znajduje się na tranzytowych szlakach między wschodem i zachodem Europy. Według prognoz, Białystok na początku XXI wieku będzie należał do najlepiej rozwijających się aglomeracji miejskich. Umiejętne wykorzystanie, wszelkich szans, uwarunkowań i potencjału ludzkiego zadecyduje o pozycji i znaczeniu miasta na mapie Polski.

Opracowana strategia koncentruje się wokół działań, które mogą przyspieszyć proces rozwoju Białegostoku i Białostockiej Aglomeracji Miejskiej, nadać jemu właściwy kierunek rozwoju a w konsekwencji podnieść poziom życia społeczeństwa. W przyjętej ogólnej deklaracji misji określono Białystok jako:

       

Ogólna deklaracja misji została następnie uszczegółowiona przez określenie strategicznych kierunków kształtowania:

„Białegostoku jako miasta harmonijnego rozwoju, rosnącej jakości życia mieszkańców, przyjaznego inicjowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości, dynamicznego ośrodka naukowego, kulturalnego i turystycznego o zasięgu ponadregionalnym, znaczącego miejsca współpracy międzynarodowej i wymiany handlowej”.


Jako główne cele strategii określono:
  1. Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego
  2. Ponadregionalny ośrodek gospodarczy, miejsce zintegrowanego rozwoju przedsiębiorczości
  3. Ośrodek szkolnictwa i nauki XXI wieku
  4. Centrum kulturalne i turystyczne
  5. Europejskie centrum współpracy i wymiany między Wschodem i Zachodem
Publiczne Gimnazjum nr 6 przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej • Osiedle Bacieczki
Pierwszym celem przyjętym w ramach prac nad strategią rozwoju Białegostoku do 2010 roku jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców naszego miasta. Cel ten należy rozumieć bardzo szeroko. Chodzi tutaj szczególnie o umocnienie rodziny jako podstawowej komórki społecznej, wspólnot sąsiedzkich jako ośrodków życia społecznego i miejsca szeroko rozumianej aktywności społecznej. W ramach strategii należy podjąć zadania służące poprawie zdrowia fizycznego i moralnego, ochrony środowiska naturalnego człowieka, należy podnieść poziom wykształcenia społeczeństwa poprzez zwiększenie odsetka młodzieży i dorosłych uczących się w szkołach różnego typu.

Urząd Marszałkowski przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego • Osiedle Przydworcowe
Drugi cel zakłada, że Białystok będzie się w dalszym ciągu rozwijał jako liczący się ośrodek przemysłu. Zgodnie z wykonanymi analizami dla Polski Białystok obok Lublina ma być po wschodniej stronie Wisły ośrodkiem, który będzie się dynamicznie rozwijać. Zgodnie z przewidywaniami aglomeracja białostocka będzie wiodącym ośrodkiem na mapie kraju, między innymi pod względem rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego konkurując jakością swoich wyrobów w całej Polsce. Drugim liczącym się przemysłem będzie produkcja mebli z jednolitego drewna wytwarzanych na eksport i rynek wewnętrzny. Tradycyjnie będzie się rozwijał przemysł lekki i maszynowy.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania przy ulicy Jagienki • Osiedle Sienkiewicza
Cel trzeci zakłada dalszy rozwój szkolnictwa w mieście. Należy dążyć do objęcia 85% populacji danego rocznika wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub zawodowym. W mieście powinno powstać w tym okresie kilka uczelni, które powinny kształcić na poziomie studiów wyższych zawodowych i powinny mieć ściśle określony charakter. Oczekuje się, że w tym okresie Filia Uniwersytetu Warszawskiego przekształci się w Uniwersytet Podlaski. Funkcjonujące uczelnie wyższe powinny stać się motorem rozwoju przemysłów wysoko zaawansowanych technologii.

Park Pałacowy Branickich • Osiedle Centrum
Cel czwarty zakłada rozwój, w większym stopniu jak dotychczas, funkcji turystycznych w mieście i jego okolicach. Białystok leżąc w obszarze „Zielonych płuc”, blisko cennych zasobów przyrody ma szansę być w przyszłości centrum obsługi ruchu turystycznego na cały region.

Urząd Marszałkowski przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego • Osiedle Przydworcowe
Cel piąty przewiduje, że Białystok stanie się ważnym ośrodkiem wymiany między Wschodem i Zachodem. W mieście powinny otwierać swoje przedstawicielstwa przedsiębiorstwa z państw Europy Zachodniej i terenów byłego Związku Radzieckiego. Miasto powinno być również liczącym się centrum targowym w ramach Unii Europejskiej Białystok stanie się naturalnym pomostem w kontaktach handlowych i kulturalnych zjednoczonej Europy.

Po pięciu latach realizacji Strategii w kraju nastąpiły zmiany, które spowodowały potrzebę aktualizacji w/w dokumentu na poziomie zadań strategicznych. Dlatego też Rada Miejska Białegostoku Uchwałą Nr XLV/593/2001 z dnia 28 listopada 2001 r. dokonała jego aktualizacji. Bezpośrednimi czynnikami, które wymusiły dokonanie aktualizacji było wdrażanie reform: administracji publicznej, systemu ochrony zdrowia, systemu ubezpieczeń społecznych i systemu oświaty. Ustawy wprowadzające reformy zmieniły kompetencje gmin oraz źródeł i sposobów finansowania jednostek samorządu terytorialnego, co najistotniej zaważyło na potrzebie dostosowania Strategii do nowych warunków.

/ Na podstawie dokumentu: „Strategia rozwoju Białegostoku” przyjętego przez Radę Miejską Białegostoku Uchwałą Nr XL/327/96 z dnia 26 sierpnia 1996 r. oraz „Aktualizacji strategii rozwoju Białegostoku” przyjętej Uchwałą Nr XLV/593/2001 z dnia 28 listopada 2001 r./

© Copyright • BIAŁYSTOK 2008-2023 • Pliki cookies »